Hanne Leth Andersen mener, at timenormerne til eksterne censorer vil lande på et passende niveau.
20.09.2018
Nyhed

Fem spørgsmål til RUC om censorbesparelser: Læs rektors svar

Magisterbladet har stillet RUC fem spørgsmål i forbindelse med, at universitetet blev kritiseret for at spare på censorkorpset. Læs rektor Hanne Leth Andersens svar her.

Af William Leerbeck Meyer

Magisterbladet bragte for nyligt en kritik fra censorformand Merete Wagner Hoffmann samt DM Studerende af, at RUC vil spare på den eksterne censur. Nu svarer RUC-rektor Hanne Leth Andersen på kritikken.

LÆS OGSÅ: RUC vil skære i ekstern censur: ”Jeg frygter for de studerendes retssikkerhed”

Hvorfor vil I indføre besparelser på censuren?

Roskilde Universitet vedtog i 2016 en samlet økonomisk genopretningsplan. Den omfattede især bygninger og administration, men har også berørt blandt andet eksamen og bedømmelse, fordi vi kunne se, at vi brugte en del midler på det område, som vi kunne begrænse og på den måde undgå at skære i selve undervisningen. Vi har lige som andre universiteter valgt at begrænse den eksterne censur til den lovbefalede tredjedel. Herudover lægger vi op til at justere på normerne 1) fordi vi har haft stor variation i normer, også inden for hovedområderne, 2) fordi vi har bemærket at RUC’s normer for ekstern censur på projektarbejdet ser ud til at ligge højt i forhold til lignende eksamensformer på andre universiteter, og 3) fordi der er sket en ændring af arbejdsindsatsens omfang siden de oprindeligt blev fastsat.

Hvad er jeres dokumentation for, at arbejdsbyrden for censorerne svarer til det timeantal, I vil afsætte til specialer og bacheloropgaver?

Vi lavet en intern analyse af normer på ekstern censur samt skelet til de øvrige danske universiteters tilsvarende normer, og vi har på den baggrund kunnet konstatere, at RUC længe har haft relativt høje normer sammenlignet med lignende censuropgaver andre steder. Universitetet har på den baggrund udarbejdet et oplæg til nye, fælles normer for hhv. projekter og specialer – herunder reduceret tiden til mundtlig eksamen.
RUC ligger fortsat på nogle områder forholdsvist højt i forhold til de øvrige universiteter, hvorfor man må formode, at de er på et passende niveau.

Vi har dertil en klar forventning om, at ændringen i perioden for specialeskrivning samt indførelse af maksimum sidetal for specialer vil medføre et fald i arbejdsbyrden for censorerne. Vi vil søge at afdække, hvorvidt det allerede på nuværende tidspunkt er muligt at konstatere, at det har bevirket et fald i omfanget af specialer.

Ifølge Merete Hoffmann er det allerede et problem at fastholde de gode censorer, fordi de er trætte af deres arbejdsforhold. Hun mener samtidigt, at man ikke vil have tilstrækkeligt tid til at forberede sig til eksempelvis en eksamen i et bachelorprojekt. Er I ikke bekymrede for, om man kan fastholde et kvalificeret censorkorps med de besparelser, I vil gennemføre?

De fortsatte besparelser kan ikke undgå at sætte spor. Men for at kompensere arbejder vi løbende med at lette censorernes arbejde, bl.a. i form af ’censorinformationspakker’ som sikrer, at censorerne let og tilgængeligt får de nødvendige oplysninger til varetagelse af hvervet. Der arbejdes endvidere med bedre planlægning af eksaminer, således at unødig spildtid for censorerne kan undgås.

Hertil kommer, at flere af RUC’s eksisterende normer bunder i tradition og historik,og derfor ikke nødvendigvis er udtryk for den reelle arbejdsbelastning. Når vi arbejder med det fælles og harmonisering, så er det, fordi vi i dag langt mere end tidligere har sammenlignelige forhold på tværs af alle uddannelserne, fordi der i højere grad tages udgangspunkt i den studerende – på tværs af RUC. Projektarbejdet er ofte tværfagligt og kan skrives af folk med forskellige fag sammen, ligesom specialerne helst skal være tværfaglige (med udgangspunkt i fag 1). I den sammenhæng giver uensartede normer ikke længere mening.

Har det konsekvenser for de studerendes retssikkerhed, når man fjerner ekstern censur fra projekter? Og er projekterne ikke en så væsentlig del af ens uddannelse på RUC, at man bør have ret til ekstern censur?

Der er fortsat ekstern censur på flere projekter på bachelor, på bachelorprojektet og på specialet. Vi tror faktisk, det vil være godt for vores uddannelser i en periode at have ekstern censur på nogle andre eksamensformer. Intern censur hører jo også med til retssikkerhedsprincippet og kan også bidrage både til de studerendes læring og til en fair og retfærdig bedømmelse.

Censorerne føler ikke, at de er blevet hørt ordentligt i forbindelse med sagen. Kan I forstå den kritik?

Det er rigtigt at censorformandskaberne alene er blevet orienteret om, at RUC ville arbejde i retning af lavere normer, blandt andet fordi vi ville gå direkte til AC for at forhandle.