13.10.2016
Nyhed

Socialminister garanterer ikke lovede tilskud

Socialminister Karen Ellemann (V) kan ikke garantere, at 22 organisationer og 24 projekter får de penge de var blevet lovet i tilskud fra Socialstyrelsen. Der har ifølge ministeren åbenlyst været problemer på puljeområdet.

Af Martin Ejlertsen
Først blev 22 organisationer og 24 projekter lovet milliontilskud fra Socialstyrelsen i perioden 2014-2018. Efter to års udbetalinger ophørte tilskuddet pludselig i 2016.

Efter en række forskellige forklaringer fra Socialstyrelsen, som udbetaler tilskuddet, lød beskeden i juli måned, at alle organisationer og projekter skulle genansøge inden den 15. september om det tilskud, de var blevet lovet. Organisationerne har derfor lagt millioner af kroner ud i hele året 2016 uden at vide, om de får det udlæg tilbage.
Nu skal organisationerne også genansøge om tilskud i 2017. Magisterbladet har spurgt socialminister Karen Ellemann (V) og Socialministeriet, hvad der foregår.

Karen Ellemann havde meget gerne set, at der var taget hurtigere hånd om de problemer, der åbenlyst har været på puljeområdet, forklarer hun til Magisterbladet.

"Jeg er glad for, at der nu er et styrket grundlag for udmøntningen af tilskudsmidler i tråd med Kammeradvokatens tidligere anbefalinger. Som jeg også har udtrykt ved flere lejligheder, er jeg meget ærgerlig over den omtalte sag og de negative konsekvenser den kan have haft for de berørte organisationer", siger Karen Ellemann og fortsætter:

"Det er beklageligt, hvis de ramte organisationer har været af den overbevisning, at de med sikkerhed ville modtage tilskud i 2016. Jeg kan sagtens forstå, hvis den nye ansøgningsrunde skaber usikkerhed, og jeg er naturligvis heller ikke interesseret i, at gode projekter skal stoppe. Derfor håber jeg også, at de fleste af de berørte projekter er så veletablerede og velfungerende, at de også i den nye ansøgningsrunde vurderes at være egnet til at modtage tilskud", siger ministeren.

Søger svar i Socialministeriet

Magisterbladet har stillet yderligere en række spørgsmål om sagen, som Socialministeriet her svarer på.   

Hvorfor kan Socialstyrelsen udbetale bevilgede penge til organisationerne i to år for så pludselig at opdage, at det er sket på et forkert grundlag?

Socialministeriet: Social- og Indenrigsministeriet blev dannet ved Kgl. Resolution af 28. juni 2015 som en sammenlægning af dele fra to tidligere ministerier hhv. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samtidig blev Karen Ellemann udnævnt som minister for området. Og der var en gennemgribende udskiftning i ledelserne både i departementet og Socialstyrelsen.

Medio august 2015 blev Tilskudsforvaltningen flyttet til Socialstyrelsen for at sikre armslængde til ministeren og således afskære ministeren fra at involvere sig i sagsbehandlingen på linje med opstramningen over for satspuljepartiernes involvering i den konkrete tildeling af satspuljemidler, hvilket Kammeradvokaten ligeledes havde anbefalet.

I efteråret 2015 iværksatte Socialstyrelsen en afdækning af puljer, hvor der kunne være manglende hjemmel i bevillingsreglerne. Afdækningen identificerede i alt 15 puljer, hvor der ikke var hjemmel til at udbetale midler over flere år, som der ellers var forudsat i udmøntningen. For 14 ud af de 15 puljer blev der tilvejebragt hjemmel til direkte udbetaling af tilskud ved Finansudvalgets tilslutning til aktstykke nr. 129, 2015/16 af 15. juni 2016.

For ’Puljen til støtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt integrationsprojekter’ viste den juridiske gennemgang af de oprindelige tilskudsbreve, at der ikke var givet et juridisk bindende tilsagn om tilskud til organisationerne for 2016. Det er derfor den juridiske vurdering, at den eneste korrekte løsning var at genudmelde puljen ved en åben ansøgningsrunde.

Kan alle de 22 organisationer og 24 projekter, der har fået bevilget pengene én gang, nu være sikre på, at de får de penge de var blevet lovet?
 
Socialministeriet: Som nævnt er det den juridiske vurdering, at den eneste korrekte løsning var at genudmelde puljen ved en åben ansøgningsrunde. Det følger heraf, at der ikke er nogle ansøgere, der kan være sikre på at modtage tilskud. Hvis der var det, ville der ikke være tale om en åben ansøgningsrunde.

Socialstyrelsen oplyser, at vurderingen af projekterne vil bero på, hvor tilskudsmidlerne kommer mest til gavn, herunder om ansøgeren har et igangværende og hidtil vellykket projekt.
 
Hvis nogen af de 22 organisationer og 24 projekter, som var blevet lovet penge i perioden, nu ikke får dem alligevel i 2016, vil de så blive kompenseret for deres udlæg, eller hvad tænker ministeriet der skal ske, for de har jo lagt penge ud i den tro, at de ville få dem?
 
Socialministeriet: Der er ikke hjemmel til at give de tidligere tilskudsmodtagere direkte tilskud i 2016. Som følge heraf har ministeriet ikke mulighed for at støtte de pågældende foreninger økonomisk uden, at de har fået tildelt tilskud fra puljen ved en åben ansøgningsproces.
 
Skal alle organisationer, som var blevet lovet tilskud i perioden, også genansøge om tilskud i perioden 2017 og 2018, for de har jo skullet genansøge for året 2016, eller hvad tænker ministeren der skal ske fremadrettet?
 
Socialministeriet: Ministeriet kan oplyse, at der også i 2017 vil være en ansøgningsproces for den pågældende puljes finanslovsbevilling i 2017, der er opført på forslag til finanslov for 2017, under forudsætning af finanslovens vedtagelse.

Det er forventningen, at Socialstyrelsen udmelder 2017-puljen i januar 2017 med en seks ugers ansøgningsfrist. Det forventes, at ansøgerne vil modtage svar på ansøgningen i første halvdel af 2. kvartal 2017. Sagsbehandlingstiden vil bl.a. afhænge af antallet af ansøgere til puljen.

Der er ikke finanslovsbevilling til den pågældende pulje i 2018. Hvis nogen ansøgere forventede at kunne anvende midler i 2018, har dette været forudsat finansieret af bevillingen for 2017. Der vil således ikke være en ny ansøgningsproces i 2018.