10.02.2016
Nyhed

I fremtiden skal statsansatte flytte med uanset hvad

Et nyt cirkulære fra Moderniseringsstyrelsen lægger op til vidtrækkende ændringer i de statsansattes ansættelsesforhold. Ved fremtidige ansættelser skal det fremgå, at "ansættelsesområdet er angivet til ministeriet med de til enhver tid tilhørende styrelser uanset geografisk placering". DM er stærkt utilfreds med det nye tiltag.

Af Tobias Dinnesen
En af de centrale ansættelsesretlige diskussioner i forbindelse med regeringens planer om at udflytte 3900 statslige arbejdspladser har været, hvorvidt der for de berørte medarbejdere er tale om en "væsentlig stillingsændring", når deres arbejdsplads flyttes.

Rent juridisk er det vigtigt, om der er tale om en væsentlig stillingsændring, da en sådan skal varsles som "afsked med tilbud om genansættelse", som Moderniseringsstyrelsen skriver i et cirkulære, der trådte i kraft 5. februar.

For en lang række statsansatte er det endnu uvist, hvordan deres konkrete situation udmønter sig, men allerede nu er Moderniseringsstyrelsen gået igen med arbejdet for at undgå en lignende situation i fremtiden, hvor der kan sås tvivl om, hvorvidt der ved geografisk flytning af arbejdsstedet er tale om en væsentlig stillingsændring.

"I forbindelse med flytningen af et stort antal statslige arbejdspladser som led i regeringens udspil ”Bedre balance” (oktober 2015) er det blevet klart, at der på tværs af staten er forskelle i bredden og anvendelsen af de ansattes ansættelsesområder. På den baggrund har Moderniseringsstyrelsen udfærdiget en skabelon, hvor ansættelsesområdet er angivet som ministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner uanset geografisk placering, og hvor det samtidig er præciseret, at den ansatte har forflyttelsespligt inden for hele ansættelsesområdet", skriver styrelsen i cirkulæret.

DM: Ikke en ordentlig proces

Moderniseringsstyrelsen skriver direkte i cirkulæret, at skabelonen "med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende" skal anvendes ved alle fremtidige ansættelser, og at det vil sikre, at en eventuel flytning af ansættelsesområdet ikke vil være en væsentlig stillingsændring.

Dog lægger styrelsen op til, at man ved flytninger, der fordrer bopælsskift eller en mærkbar ændring i den ansattes transportforhold, skal meddele ændringen til den ansatte med "rimeligt varsel".

Camilla Gregersen, Dansk Magisterforenings formand, er langt fra imponeret af Moderniseringsstyrelsen fremgangsmåde.

"Regeringen har lagt vægt på, at udflytningerne skulle foregå ordentligt. Nu lægger Moderniseringsstyrelsen op til det modsatte i forhold til alle fremtidige udflytninger. Så fremover hedder det, "flyt med til den anden ende af landet eller forsvind". Det er ikke ordentlig personalepolitik, det er en ommer", forklarer DM-formanden.