23.11.2015
Nyhed

Nybrud: MP Pensions bestyrelse bliver bæredygtig

Tidligere på året gav det anledning til store diskussioner, at bestyrelsen i MP Pension ikke ville følge generalforsamlingens beslutning om, at investeringer i kul skulle udfases. Nu ligner det, at alle kandidater til den ny bestyrelse støtter bæredygtige investeringer.

Af Tobias Dinnesen

To tidligere formænd for Dansk Magisterforening (DM) er blandt de mere prominente navne, når man skimmer rækken af kandidater til bestyrelsen i MP Pension.

Og det er ikke kun den fælles fortid, som Per Clausen, tidligere MF for Enhedslisten, og Ingrid Stage, den nyligt afgåede formand for DM, har til fælles.

De vil nemlig begge kæmpe for, at MP Pensions investeringer er bæredygtige og etisk forsvarlige. Faktisk nævner alle 11 kandidater til de fem pladser i pensionskassens hovedbestyrelse bæredygtige investeringer på deres valgsider.
Derudover stiller ingen fra det tidligere formandskab op til valget.

”Det burde betyde et nybrud, og det er absolut glædeligt. Nu må det være slut med at investere i den sorte energi”, siger Ingrid Stage, som stiller op på et fælles valggrundlag sammen med fire andre.

Forhistorien
For at forstå det historiske i dette er vi nødt til at kigge på forhistorien. Tidligere på året stemte MP Pensions generalforsamling – på forslag fra Ansvarlig Fremtid – for, at pensionskassen skulle afvikle sine investeringer i kul og i de miljømæssigt mest risikable olie- og gasprojekter.

Men bestyrelsen afviste generalforsamlingens indstilling med henvisning til, at afstemninger på generalforsamlingen kun er vejledende, og at bestyrelsen ikke havde set det dokumenteret, at det ville påvirke selskaberne i en grøn retning, hvis MP Pension frasolgte sine investeringer.

Det fik dengang den daværende formand Ingrid Stage til at sige offentligt, at hun mente, at MP Pension havde et demokratisk problem, når pensionskassen ikke fulgte medlemmernes indstilling. Dengang fik hun ikke opbakning i DM’s bestyrelse til at lægge pres på MP Pension.

Men hendes holdning er den samme, og derfor stiller hun nu op til bestyrelsen. I øvrigt efter opfordring fra formændene i henholdsvis DM, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Dansk Psykolog Forening (DP).

”Jeg var kritisk over for, at bestyrelsen ikke ville lytte til generalforsamlingens ønske om at gøre op med investeringerne i kul. Dengang lagde jeg op til, at vi fra DM’s side skulle opfordre DM Pension til at lytte til medlemmerne. Det mener jeg stadig, at der er behov for”, siger hun.

Giver bæredygtighed gode afkast til medlemmerne?
Ingrid Stage peger på, at MP Pension bør holde op med at putte sig og i stedet satte handling bag ambitionerne om bæredygtighed og etisk forsvarlige investeringer.

”Vi skal stå øverst på listen over de pensionskasser, der investerer i bæredygtighed. Og vi skal kigge kritisk på vores etiske retningslinjer, så vi ikke investerer i kul og våben. Jeg synes, der er opstillet en falsk modsætning mellem bæredygtige investeringer og afkast. Vi har selvfølgelig en forpligtelse til at sikre det bedst mulige afkast, men jeg tror, at det på langt sigt også vil give økonomisk god mening at investere i bæredygtighed”, påpeger den tidligere DM-formand.

Desuden bør man som bestyrelse for en medlemskontrolleret pensionskasse til enhver tid gøre alt i sin magt for at følge medlemmernes anvisninger, mener Ingrid Stage.

”Hvis man i bestyrelsen vurderer, at noget af det, som medlemmerne ønsker på en generalforsamling, står i kontrast til nogle af de forpligtelser, pensionskasser har, så er man nødt til at have den respekt for medlemmerne, at man lytter og prøver at gå så langt som muligt. Så man ikke kommer til at optræde arrogant over for medlemmernes legitime ønsker”, understreger hun.

Forhistorien overtalte Per Clausen
Per Clausen, tidligere MF for Enhedslisten, lægger sig tæt op ad Ansvarlig Fremtids visioner for MP Pensions investeringspolitik på sin valgside.

Han forklarer, at han vil arbejde på at understøtte en øget demokratisering af pensionskassen, ligesom han vil påvirke investeringerne, så de ikke undergraver miljøet og naturen.

”Vores pension skal ikke sikres på bekostning af vores børn og børnebørns muligheder for at leve et godt liv. En sådan ansvarlig investeringspolitik vil formodentlig også give det største afkast på længere sigt”, skriver han med henvisning til, at investeringer i fossile brændstoffer på sigt vil være en dårlig forretning.

Mere medlemsdemokrati

Ingrid Stage og de fire andre, der stiller op under samme valggrundlag, har stor fokus på at styrke medlemsinddragelsen – især på generalforsamlingerne.

Den proces vil Per Clausen også være med til at styrke, men han går faktisk stykket længere end sine konkurrenter til en plads i bestyrelsen. Han vil have, at medlemmernes holdning respekteres.

”Det betyder, at beslutninger på MPs generalforsamling skal følges. Hvis bestyrelsen af en eller anden grund ikke mener at kunne gøre dette, må man sende vedtagelserne til urafstemning, sådan at alle medlemmer får mulighed for at tage stilling. Afgørelser truffet af medlemmerne gennem urafstemninger skal naturligvis herefter følges”, skriver han.

Valget til bestyrelsen i MP Pension åbnede torsdag den 19. november og løber frem til den 10. december kl. 12. Medlemmerne skal i alt vælge fem bestyrelsesmedlemmer blandt de 11 kandidater.

De 11 kandidater (og suppleanter):

•    Jan Bardino (Allan Bartroff)
•    Lars Christian Asp Christensen (Mathias Brenner)
•    Per Clausen (Gunver Bennekou)
•    Søren Krogsbøll (Sigrid Jørgensen)
•    Egon Kristensen (Annette Nordstrøm Hansen)
•    Peter Brinkmann Kristensen (Esben Astrup Kristensen)
•    Kristian Nordholm (Helge Overgaard Mogensen)
•    Magnus Skovrind Pedersen (Camilla Gregersen)
•    Jacob Dahl Rendtorff (Kristian Høyer Toft)
•    Thomas Sams (Kim Sneppen)
•    Ingrid Stage (Tobias Bornakke)
Kilde: MP Pensions valgside