10.03.2015
Nyhed

Dokumentation: Argumenter for ja og nej til OK-15

Overenskomstresultatet for 2015 er til urafstemning blandt Dansk Magisterforenings medlemmer mellem torsdag 12. marts og fredag 27. marts kl. 10.00. Her er argumenterne for et ja til overenskomsten fra et flertal i hovedbestyrelsen og argumenterne for et nej fra et mindretal i hovedbestyrelsen.

Argumenterne for et ja:
"Nedenstående HB-medlemmer anbefaler, at DM’s medlemmer godkender resultatet af forhandlingerne om de offentlige overenskomster for 2015-2018.

Et OK-resultat på det offentlige område består altid af en lang række forskellige aftaleelementer inden for løn- og ansættelsesvilkår i stat, kommuner og regioner.  Og der vil i det samlede resultat altid være såvel opnåede forbedringer for vores medlemmer som dele, arbejdsgiversiden har fået igennem, og som bekymrer eller direkte trækker i den forkerte retning. Sådan er det også denne gang, men det er vores vurdering, at de positive dele samlet set vejer tungest, og derfor anbefaler vi en godkendelse af resultatet.

OK-resultatet består af 6 forskellige aftaler, som DM sender til samlet afgørelse. Til brug for denne er der udarbejdet en fælles redegørelse for alle 25 organisationer i Akademikerne, og vi vil opfordre dig til at læse denne redegørelse, før du afgiver din stemme.

Blandt de positive elementer er:
  • Sikring af reallønnen på alle tre aftaleområder med lønstigninger, der er noget højere end ved de 2 foregående overenskomster og faktisk højere end forventet
  • En uges ekstra øremærket barsel/forældreorlov med lønret til faderen, medmødre og adoptanter
  • 5 dages ekstra lønnet frihed til forældre ved børns hospitalsindlæggelse
  • En lang række stillingsstrukturer og aftaler om tillægsløft inden for kulturområdet, der sidestiller disse med universiteterne, og inden for det maritime område, der sidestilles med professionshøjskolernes stillings- og tillægsstruktur
  • Periodeprojekter om beskæftigelsesfremme, psykisk arbejdsmiljø, samarbejde og lokal løndannelse, herunder et særligt projekt for professionshøjskoler og erhvervsakademier
  • Bedre muligheder for afspadsering
  • Pensionsforbedringer, der kan veksles til løn, i kommuner og regioner

Prisen for forbedringerne er primært:
  • En forringelse af reguleringsordningen, som er den ordning, der regulerer offentlige lønstigninger i forhold til lønstigninger i det private. Ændringen betyder, at en positiv udmøntning fortsat vil være 80 % af forskellen til den private lønudvikling, mens den negative udmøntning vil slå helt igennem med 100 %. Det har været magtpåliggende for Finansministeren at sikre, at den offentlige sektor ikke er lønførende, og derfor optræder der også som noget nyt  i tilknytning til reguleringsordningen et såkaldt privatlønsværn. Det er dog vurderingen, at dette ikke vil få reel indflydelse på de aftalte lønreguleringer i den kommende overenskomstperiode, og det er samtidig aftalt, at parterne i løbet af perioden skal nå frem til en mere permanent aftale om en gennemskuelig reguleringsordning, der sikrer parallel lønudvikling mellem det offentlige og private arbejdsmarked. En nærmere beskrivelse af reguleringsordning og privatlønsværn kan læses i den fælles redegørelse fra Akademikerne
  • Overgang fra kvartalsnorm til årsnorm på de maritime uddannelsesinstitutioner i forbindelse med en ny stillingsstruktur på linje med aftalen for professionshøjskolerne. Her er der til gengæld sikret et tillægsløft, også for de allerede ansatte.
Ingrid Stage, formand, Peter Grods Hansen, næstformand, Camilla Gregersen, næstformand, Erik Alstrup, Hans Beksgaard, Olav Wedege Bertelsen, Thomas Vils Pedersen, Bjarke Friborg, Anders Christian Rasmussen, Anita Kildebæk Nielsen, Inger Staahl Jensen"

Argumenterne for et nej:
"Forliget til OK 2015 på statens område indeholder både positive og negative resultater.

Til de positive resultater hører mere øremærket barsel til mænd og visse lønmæssige forbedringer for ansatte på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner område og arkiv-museum-bibliotek området.

Medens det første hørte til et af de krav DM havde fremsat, var det ikke tilfældet med de sidste lønforbedringer, som blev betalt med at ansættelsesvilkår på disse områder ikke længere er overenskomststof, men kun kan drøftes med det relevante ministerium, i modsætning til universitetsområder, hvor ansættelsesvilkår er rammesat i overenskomsten.

Til gengæld blev alle OK krav, som DM havde fremsat på universitetsområdet blankt afvist af Moderniseringsstyrelsen.

Forligsteksten taler også om at der i perioden skal iværksættes projekter med henblik på at styrke det centrale og lokale samarbejde samt ”sætte focus” på det psykiske arbejdsmiljø. Vores erfaringer er desværre at så løst formulerede projekter aldrig formår at ændre forholdene for medarbejderne på det lokale niveau, men ender i papirer med løse formuleringer, der ikke forpligter ledelsen til noget som helst.

Til det for os stærkt negative resultat hører at Moderniseringsstyrelsen i sidste øjeblik under for handlingerne fik indført en asymmetrisk reguleringsordning, hvilket indebærer at medens stigninger på det private arbejdsmarked kun tæller med 80%  i lønreguleringen på vores område, så kommer en nedgang i lønniveauet på det privat arbejdsmarked betyde en 100% negativ regulering af vores lønninger. Vi mener at det er en bombe under den måde vores lønninger reguleres på og kan risikere helt at underminerer de generelle lønstigninger der er opnået i forliget. Moderniseringsstyrelsen regner ganske vist ikke med at den negative regulering kommer i spil i OK-perioden, men når den først er indført så vil det være svært at afskaffe ned, og hvis det alligevel skulle lykkes kommer det til at ”koste” noget ved næste OK-forhandling.

Derfor anbefaler vi at stemme nej til OK-15 forliget.

Charlotte Palludan og Leif Søndergaard"

Læs mere om urafstemningen.