26.01.2015
Nyhed

Godtgørelse for lang og tro tjeneste

Et overvældende flertal i Folketinget har vedtaget at ændre forholdene for medarbejdere, der bliver sagt op efter mange års ansættelse i samme virksomhed. Ændringerne gælder både vilkårene for godtgørelser og antallet af måneder, der udbetales. Med ændringen fjernes en skjult aldersdiskrimination.

Af Lisbeth Ammitzbøll
Fra 1. februar gælder nye regler for, hvornår man har ret til godtgørelse, hvis man bliver afskediget efter mange år i samme virksomhed. Lovændringen har været gennem 3. behandling i Folketinget og blev vedtaget med 97 stemmer for forslaget og otte imod.

De nye regler gør godtgørelser til en anerkendelse for lang og tro tjeneste og – som der står i lovforslagets resumé: ”en kompenserende foranstaltning i en situation, hvor funktionæren afskediges efter at have arbejdet i samme virksomhed gennem mange år”.

Ændringen renser ud i en lang række forbehold, der var knyttet til de nuværende regler. Her var det blandt andet afgørende, om den afskedigede funktionær ”forfølger en erhvervsmæssig karriere”. Det har i årenes løb givet anledning til masser af tvivl og retlige tvister i forhold til funktionærer, der efter deres opsigelse var på sygedagpenge, i fleksjob, i småjob, på efterløn eller på pension. Dermed har de nuværende regler kostet godtgørelse for mange ældre funktionærer.

Lovændringen gælder også godtgørelsernes størrelse.

Den nugældende § 2a giver ret til en, to eller tre måneders løn ved fratrædelse, når arbejdsgiverens afskediger eller uberettiget bortviser efter henholdsvis 12, 15 eller 18 års ansættelse.

Den ny § 2a giver ret til 1 eller 3 måneders løn ved fratrædelse, når arbejdsgiveren afskediger eller uberettiget bortviser efter henholdsvis 12 eller 17 års ansættelse.

Netop bortfaldet af to måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse var grunden til, at Enhedslisten stemte nej til de nye regler, da lovændringen forleden var til tredjebehandling i Folketinget. De øvrige partier stemte ja.