09.02.2018
Artikel

OK 18: Konflikt-ABC

Fronterne er trukket skarpt op i forbindelse med forhandlingerne om en ny offentlig overenskomst, og fagbevægelsen forbereder sig på en eventuel konflikt. Hvad betyder det i givet fald for dig?

Af Thomas Bøttcher

A

Arbejde
Du må ikke under en konflikt påtage dig arbejde, der er omfattet af konflikten. Det ville faktisk gøre dig til strejkebryder.

Tegninger: Adam O.

 ATP og arbejdsmarkedsbidrag

Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af konfliktunderstøttelsen.

B

Barns sygdom
Retten til fravær med løn under barns sygdom frafalder under konflikten.

Barsel
Retten til løn under barsel ophører under konflikten, også selvom du allerede har påbegyndt din barselsorlov. Men du har ret til at få udbetalt barselsdagpenge fra fire uger før fødslen. Ret henvendelse til Udbetaling Danmark. Du har desuden ret til supplerende konfliktunderstøttelse under graviditet og barsel svarende til de perioder, der er fastsat i din overenskomst. I de uger, hvor du skulle have løn under barsel, kan du få supplerende konfliktunderstøttelse.

E


Efteruddannelse
Du må i princippet ikke deltage i kurser og efteruddannelse, hvor der ydes tjenestefrihed med løn. Men snak med DM og din arbejdsgiver om, hvorvidt deltagelse kan finde sted alligevel.

F

Ferie
Hvis du har påbegyndt ferie inden og senest samtidig med konfliktens begyndelse, kan du afholde ferie som planlagt, og der udbetales løn som sædvanligt. Det modsatte er tilfældet, hvis ferien er planlagt til at begynde efter konfliktens begyndelse. I så fald skal du aftale et nyt tidspunkt for feriens afholdelse efter konfliktens ophør.

Fleksjob og løntilskud
Er du ansat i fleksjobordning eller med løntilskud, er du omfattet af konflikten ligesom alle andre. Det gælder dog ikke, hvis du er i virksomhedspraktik, som ikke er overenskomstdækket.

Forligsinstitutionen

Går forhandlingerne i hårdknude, skal Forligsinstitutionen forsøge at mægle mellem parterne. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en varslet konflikt i to gange 14 dage, men ingen beføjelser til at forhindre en konflikt.

K

Konfliktunderstøttelse
Hvis du er omfattet af konflikten, får du ikke løn, men er som medlem af DM berettiget til konfliktunderstøttelse. Til gengæld for støtten forventer DM, at du deltager i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som DM iværksætter i konfliktperioden.

L


Løn optjent før konflikten
Bliver udbetalt på den normale lønningsdag.

M

Medlemmer, der er omfattet
Dansk Magisterforening aftaler sammen med de øvrige fagforeninger, hvilke arbejdspladser og medlemmer der skal strejke. Det kan fx være områder, der er særligt følsomme for arbejdsgiveren, så effekten er størst mulig for udgiften. Arbejdsgiverne kan med en lockout øge antallet af medlemmer, der er omfattet, og dermed også øge presset på strejkekassen. Ansatte, der ikke er medlemmer af de konfliktende fagforeninger, chefer med personaleansvar og tjenestemænd er ikke omfattet af konflikten.

Musketéred

For alle fagforeninger er det et ufravigeligt krav, at retten til betalt frokost skal nedfældes i den kommende offentlige overenskomst. Inddrages den betalte frokost uden lønkompensation, svarer det til en lønnedgang på 7,5 pct. I det hele taget bliver OK 18 en test for fornyet solidaritet blandt lønmodtagerne. Fx stod forhandlerne for næsten 750.000 offentligt ansatte sammen om, at der ikke skulle indledes overenskomstforhandlinger, før arbejdsgiverne havde indledt realitetsforhandlinger med lærerne om en ny arbejdstidsaftale. Sammenholdet gælder også særlige lønpuljer til ligeløns- og lavtlønsområder.


O

Orlov
Har du påbegyndt orlov uden løn, er du ikke omfattet af konflikten. Det bliver du til gengæld, hvis din orlov ophører i konfliktperioden.

S

Strejke og lockout
Strejken er lønmodtagernes stærkeste våben, mens arbejdsgivernes modtræk er lockout. En lockout kan i øvrigt varsles uden en forudgående strejke, som det var tilfældet under lærerkonflikten i 2013. Under strejken nedlægges arbejdet, under lockouten udelukkes medarbejderne fra at arbejde. Faktisk betyder det i begge tilfælde, at dit ansættelsesforhold, hvis du er omfattet af konflikten, i princippet ophører i konfliktperioden. Dermed udbetales der fx heller ikke løn. Bemærk, at du til trods herfor ikke kan blive fyret på grund af en overenskomstmæssig lovlig strejke.


Sygdom
Hvis du er sygemeldt ved konfliktens start, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at udbetale løn, men du har ret til sygedagpenge. Ret henvendelse til din kommune herom. Du har også ret til supplerende konfliktunderstøttelse.

T

Tidsbegrænset ansættelse
Du modtager konfliktstøtte som alle andre medlemmer, men ophører dit ansættelsesforhold under konflikten, ophører støtten også.

Tjenesterejser
Er du på tjenesterejse, skal du afbryde denne. Udgifterne i den forbindelse afholdes af enten arbejdsgiver eller fagforening, alt efter hvornår rejsen er planlagt.

V

Varsling af konflikt
En konflikt kan tidligst begynde den 1. april, hvor de gældende overenskomster udløber. Konfliktvarslet skal sendes til modparten fire uger i forvejen. 
Kilder: Akademikernes konfliktvejledning 2018 fra AC og Dansk Magister­forenings miniguide til konflikt samt udtalelser fra parterne.

Vejledningerne finder du på dm.dk/ok18.