09.10.2015
Artikel

Spidskandidaternes mærkesager

Valgudtalelser fra spidskandidaterne for de syv lister, der stiller op til DM’s hovedbestyrelse.

Peter Grods Hansen, Spidskandidat for liste DM Offentlig, sektor DM Offentlig
Jeg vil arbejde for, at DM fører en medlemsnær og resultatorienteret politik. En politik, der skaber resultater med udgangspunkt i de dagligdags vilkår på arbejdspladserne.

Det betyder især, at DM skal være mere synlig på de offentlige arbejdspladser, have bedre kontakt til det enkelte medlem og i endnu højere grad end i dag understøtte tillidsrepræsentanterne i deres uundværlige arbejde. Traditionelt har løn og arbejdsvilkår været helt afgørende emner for DM – sådan skal det fortsat være. Men vi skal også i højere grad sætte fokus på andre forhold, som er grundlag for et godt og udviklende arbejdsliv. Det drejer sig særligt om arbejdet for et godt psykisk arbejdsmiljø og sikring af den faglige udvikling. Til slut vil jeg nævne en helt anden ting, som jeg mener bliver helt essentiel. Hvor går snitfladen mellem det individuelle og det fælles? Eller med andre ord: Hvilke problemstillinger skal løses centralt, hvilke kan aftales på den enkelte arbejdsplads, og hvilke kan man som medarbejder bedst løse selv?

Frederik Thordal, Spidskandidat for liste DM Studerende, sektor DM Studerende
Dimittendledigheden skal ned! Dimittendledigheden er helt oppe på 30 procent, og det er alarmerende. Derfor arbejder vi i DM for at skabe jobåbninger til nyuddannede og bl.a. styrke kendskabet til vores dygtige medlemmers kompetencer i små og mellemstore virksomheder. Uddannelseskvaliteten skal op, ikke ned! De nedskæringer, der bliver lagt op til fra regeringens side på uddannelserne, er så omfattende, at det ikke kan undgå at gå ud over kvaliteten. Derfor er vi imod besparelser på 3,3 mia. kr. på universitetsuddannelserne.

Dimittendrettighederne skal bevares. Dagpengekommissionen lægger op til at skære på nyuddannedes rettigheder, herunder både dagpengeperioden og -satsen. Hvis dimittendernes rettigheder udhules, forsvinder en stor del af livsgrundlaget for de af vores medlemmer, der har brug for ekstra tid til at finde det første job på et meget udfordrende arbejdsmarked.

Birgith Sloth, Spidskandidat for liste DM Leder, sektor DM Leder
DM Leder vil arbejde for, at flere DM-medlemmer vælger at blive leder. DM skal blive bedre til at bakke op om medlemmer, der træffer det valg. Det skal ske gennem rådgivning, uddannelsestilbud og fortælling om de gode eksempler på DM’s nyheds- og mediekanaler.

DM Leder skal gennem aktiv deltagelse i DM og over for omverdenen arbejde for at fremme og udvikle gode arbejdsforhold for vore ledere. Vi skal sætte rammerne for god ledelse ude på arbejdspladserne. En holistisk tilgang til ledelse og fokus på det psykiske arbejdsmiljø er en forudsætning for fremtidens arbejdsplads, uanset om den findes i det offentlige eller i det private.

DM skal være en fagforening, der rummer såvel arbejdstagere som ledere, og som udnytter dette til at blive en styrke for vores fagforening.

Erik S. Christiansen, Spidskandidat for liste , DM Natur & Kultur, sektor DM Viden
Er du fastansat, skal du få – måske. Er du projekt- eller deltidsansat, er du ret sikker på ikke at få. Som daglejer har du nemlig ikke de samme rettigheder og muligheder som dine fastansatte kolleger. Du kan derimod regne med, at du skal flytte rundt mellem flere arbejdspladser, at du ikke er ansat hele året, at dine muligheder for at få løntillæg ikke er voldsomt store, og at efter- og videreuddannelse er en aktivitet, du har hørt om, men ikke deltaget i. Og du mærker på dig selv, at din selvtillid undertiden har det skidt – det er ikke altid, du får den faglige anerkendelse, du også har brug for. I hovedbestyrelsen ser jeg det som min væsentligste opgave at forbedre disse vilkår – kort og godt.

Hans Beksgaard, Spidskandidat for liste DM Underviser, sektor DM Viden
DM er og skal fremadrettet være en markant fagforening for videregående uddannelse, hvor vi skal videreføre en stolt tradition for at lade mange forskellige stemmer og interesser komme til orde. DM er præget af diversitet, og inden for den mangfoldighed er det afgørende, at DM har kant omkring uddannelse og forskning. DM skal synliggøre medlemsinteresser over for offentlighed og arbejdsgivere. Vores mål er at gøre DM til den bedste fagforening for forskere og undervisere.

DM skal yde maksimal støtte til såvel studerende som ansatte og arbejdsløse. De aktuelle arbejdsvilkår på vore institutioner medfører overbebyrdelse og stress. Løn- og arbejdsforhold må gøres attraktive, så de bedst kvalificerede kan tiltrækkes til ledige stillinger, og de erfarne fastholdes.

Vi vil arbejde for at støtte vore tillidsfolk mest muligt i deres lokale arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene, og vi vil sikre, at DM bruger alle nødvendige ressourcer på de kolleger, som trues af nedskæringer og omlægninger.

Leif Søndergaard, Spidskandidat for liste DM Universitet, sektor DM Viden
Vi vil arbejde for at sikre de ansattes forskningsfrihed og deltagelse i universiteternes styre. Vi vil sikre den forskningsbaserede universitetsuddannelse. Vi vil forbedre universitetslærernes arbejdsvilkår, så stress og udbrændthed undgås. Vi ønsker at sikre klarere og bedre karriereveje og flere faste stillinger på universiteterne. Vi vil forbedre ansættelses- og arbejdsvilkår for de kolleger, der er ansat under ringe vilkår i korte midlertidige ansættelser eller på timebasis. Vi vil arbejde for øgede offentlige bevillinger til universiteterne. Vores holdning er, at taxameterbevillingerne skal dække de faktiske undervisningsomkostninger, og basisforskningsbevillinger skal erstatte en del af de konkurrenceudsatte midler. Og så vil vi styrke samarbejdet med DM Studerende og andre sektorer i DM for at sikre en højere grad af koordinering på det uddannelsespolitiske område.

Bjarke Friborg, Spidskandidat for liste Privatansatte og selvstændige, sektor DM Privat
De seneste ti år er stadig flere DM-medlemmer blevet privatansat, freelancere eller selvstændige. Et arbejdsmarked, hvor kun et mindretal er omfattet af en overenskomst, og flere kombinerer forskellige indtægtsformer. Her skal DM levere professionel og individuel rådgivning – og samtidig understøtte, at medlemmer går sammen i nye netværk, hvor vi kan bruge hinanden til sparring, inspiration og gensidig støtte. Overenskomster og arbejdspladsklubber skal forsvares og udbygges, samtidig med at DM er med til at udvikle vores faglighed og giver os input til at stå stærkere på arbejdet.
Mange af os skaber helt nye job, hvor vi bruger de akademiske færdigheder i nye sammenhænge. Her skal DM være et stærkt talerør, der baner vej for os på flere nye arbejdspladser, sikrer gode løn- og arbejdsvilkår og et godt psykisk arbejdsmiljø. Udviklingen af et prekært arbejdsmarked med usikre korttids- og projektansættelser og et udhulet socialt sikkerhedsnet skal stoppes.