21.08.2015
Artikel

Global kamp mod privatisering og kommercialisering

Det startede med private multinationale selskabers invasion af universitetsverdenen med profit for øje, og nu er det blevet en svøbe i hele uddannelsessystemet.

FAGLIG KOMMENTAR af Ingrid Stage

Education International – EI – er paraplyorganisation for 32 millioner undervisere i 147 lande, heriblandt DM’s medlemmer på de videregående uddannelser. I juli måned holdt EI sin 7. verdenskongres i Ottawa i Canada.

For mig, der har været delegeret ved alle kongresser siden 1998, var den netop afholdte både meget foruroligende og meget opmuntrende. Foruroligende, fordi der alle steder fra meldes om en stærkt negativ udvikling for alle uddannelsesområder. Opmuntrende, fordi de delegerede var enige om at kæmpe sammen for kvalitetsuddannelser som et offentligt finansieret gode. I de første år var der nogle få delegationer, der talte om de bekymrende tendenser på markedsgørelse af vores uddannelser i korridorerne. Nu var behovet for at stå sammen mod privatisering og kommercialisering af uddannelserne selve det overordnede tema for den 6 dage lange kongres. For det, der startede med private multinationale selskabers invasion af universitetsverdenen med profit for øje, er nu blevet en svøbe i hele uddannelsessystemet overalt i verden. Udviklingen forringer arbejdsvilkår mange steder og underminerer traditionelle fagforeningsrettigheder. Medarbejderindflydelse nærmer sig en illusion, og den akademiske frihed sættes under pres.

Gennem internationalt arbejde og kontakt til udenlandske universitetslærerfagforeninger har DM gennem alle årene opnået en viden om udviklingen, der har fået os til offentligt at advare mod de risici for forringede arbejdsvilkår og uddannelseskvalitet, som den førte politik indebærer. Men vi var indtil for få år siden ret alene her i landet i vores kritiske tilgang, og vi må desværre konstatere, at så kan man ikke stoppe en nok så negativ udvikling. Det har da også indimellem givet anledning til kritiske spørgsmål fra medlemmer, der oplever de negative konsekvenser.

På EI’s kongresser vedtages der politikdokumenter og resolutioner, som bestyrelsen og de enkelte medlemsorganisationer fremover skal arbejde med. Bemærkelsesværdigt ved dette års kongres var det, at de blev vedtaget med overvældende flertal. En intensiveret global kampagne mod kommercialisering og privatisering bliver den væsentligste opgave. Den skal dække alle niveauer fra vuggestue til universitet og foregå på globalt og lokalt plan. Her kan DM bidrage. De aktuelle forhandlinger om tværnationale handelsaftaler, fx Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, er et af de områder, der kræver årvågenhed. Kongressen vurderede, at aftaler af den slags vil skade arbejdstagerrettigheder. Bestyrelsen for EI pålagdes derfor at gøre kampen mod handelsaftalerne til et centralt punkt i den overordnede kampagne. I DM’s hovedbestyrelse satte vi sidste år nogle betingelser op for eventuel støtte til aftalen, men besluttede i øvrigt at forholde os neutralt afventende, i modsætning til mainstreamvurderingen af at TTIP ganske sikkert vil kaste vækst og job af sig. Med de analyser og vurderinger, som vi nu har fået fra vores forstandige udenlandske kolleger, kan jeg kun anbefale, at DM aktivt arbejder for at stoppe TTIP.

Et gennemgående tema på kongressen var den eksplosive vækst i prekære ansættelser i og uden for uddannelsesverdenen og nødvendigheden af solidaritet mellem fastansatte og kolleger, der er henvist til at arbejde under usikre og usle vilkår. Det er et fokusområde for DM og oplagt for os at indgå i den arbejdsgruppe, der skal udveksle erfaringer og løsningsmodeller landene imellem. Alvoren og bekymringen blandt de ca. 1.000 delegerede over udviklingen var ikke til at tage fejl af. Men der var også succeshistorier. Orienteringen om Ryanairs nederlag i kampen mod aftaleret i Danmark vakte jubel hos de udenlandske universitetslærerkolleger. En EI-kongres styrker internationalt fællesskab og kampånd og giver faglig inspiration, som DM med fordel kan udnytte endnu mere fremover.