20.03.2015
Artikel

Ny vedtægt til urafstemning

DM’s hovedbestyrelse har udarbejdet en ny vedtægt, som er til urafstemning blandt DM’s medlemmer. Den nuværende vedtægt er uklar og forældet, siger formand Ingrid Stage.

Af Martin Ejlertsen
Efter måneders arbejde med at diskutere en ny vedtægt har foreningens repræsentantskab netop vedtaget den nye vedtægt. Det er derfor nu op til DM’s medlemmer endeligt at stemme om, hvorvidt de også godkender arbejdet. Resultatet af urafstemningen foreligger den 27. marts.

DM trænger til en ny vedtægt, fordi den nuværende er både uklar og forældet på mange punkter. Det mener formand for DM Ingrid Stage, som har stået i spidsen for DM’s hovedbestyrelses arbejde med en ny vedtægt.

“Vedtægten skal svare til behovet for at styrke det lokale arbejdspladsniveau og fokusere på, at DM’s interessevaretagelse sker i relation til arbejdslivet. Samtidig har vi ønsket at sikre en større og smidigere medlemsinvolvering i udviklingen af fagforeningen fag­fagligt og fagpolitisk”, siger Ingrid Stage, som stopper som DM’s formand ved udgangen af august.

En række ændringer
Godkender medlemmerne den nye vedtægt, vil den medføre en række ændringer i hele DM’s struktur, når den træder endeligt i kraft fra årsskiftet. Blandt hovedpunkterne i den nye vedtægt er:
  • DM skal afholde en kongres hvert tredje år. Kongressen bliver det øverste organ i DM.
  • DM’s hovedbestyrelse (HB) vil ikke længere være DM’s daglige ledelse, men beslutter konkrete projekter, indsatser og budgetteringer ud fra kongressens retningsgivende politiske beslutninger.
  • DM’s daglige ledelse bliver fremover et udvidet forretningsudvalg (FU), som vil bestå af syv medlemmer.
  • De to sektorer Honorar og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende (HTDA) og Forskning og Formidling nedlægges. Medlemmerne herfra placeres i andre af de fem fremtidige sektorer: Privat, Offentlig, Uddannelse, forskning og formidling, Studerende og Ledere.
HTDA’s bestyrelse frygter, at en nedlæggelse af sektoren vil usynliggøre de lediges og de løstansattes problemer, forklarer HTDA-formand Hanne Veber.

“Det er usikkert, om sektorerne vil leve op til de gode hensigter om at løfte arbejdet med at varetage de ledighedsberørtes interesser. Holdningen til ledige ændres jo ikke fra den ene dag til den anden, blot fordi DM ændrer vedtægter”, siger Hanne Veber, som savner, at de foreslåede ændringer var blevet drøftet mere åbent undervejs i processen. Hun er dog enig i, at den nuværende vedtægt er utidssvarende.

Tættere samarbejde
Ingrid Stage forstår bekymringen i HTDA, men understreger, at Hovedbestyrelsen med den nye vedtægt faktisk vil signalere det stik modsatte.

“Alle skal tage de ledighedsberørte medlemmers forhold alvorligt og prioritere kampen for bedre vilkår. Vi ønsker netop, at der skal være et meget tættere samarbejde mellem medlemmer i faste job og medlemmer, som står uden arbejde og har usikre ansættelser og dårlige vilkår”, siger Ingrid Stage.

Som det er nu, vil sektorbestyrelserne i arbejdspladssektorerne ifølge formanden være tilbøjelige til at koncentrere sig om ansættelsesforholdene for de ansatte medlemmer, fordi ansvaret for de ledighedsberørte er placeret i en selvstændig og i realiteten marginaliseret sektor.

Fortsat redaktionel frihed
I forbindelse med vedtægtsarbejdet har også Magisterbladets status været til diskussion. DM’s presse- og kommunikationsafdeling præsenterede således fire potentielle og ganske forskellige bladmodeller til DM’s hovedbestyrelse, hvor bladets redaktionelle frihed i et par af modellerne var tæt på demonteret. Ingrid Stage pointerer, at vedtægtsarbejdet og den nye vedtægt ikke har ændret på Magisterbladets status.

“Bladet har fuld redaktionel frihed, men Hovedbestyrelsen forventer udvidet samarbejde og informationsudveksling med presse- og kommunikationsafdelingen og tæt kontakt til forhandlingsafdelingen”, siger Ingrid Stage.

Læs flere argumenter for og imod ny ­vedtægt.