Hvordan påvirker implementeringen af uddannelsesrevisioner dit arbejdsmiljø?
08.11.2013
Artikel

Forhippede reformer presser underviserne

Politisk fremkaldt kaos på lærer- og pædagoguddannelserne udløser dårlig trivsel blandt et flertal af underviserne.

Af Pernille Siegumfeldt
Knap er det først hold af studerende, der har læst under læreruddannelsen fra 2007, kommet ud, før en ny uddannelsesreform er i færd med at blive implementeret. 

Det er altså ikke konkrete erfaringer med mangler eller egentlige vildskud, der har ført til endnu en reform, men et ønske fra politisk hold. Og selv om mange undervisere på både lærer- og pædagoguddannelserne godt kan både se og sympatisere med de overordnede visioner bag reformerne, så er virkeligheden den, at de nu – igen – skal bygge på et skib, mens det sejler.

En arbejdsmiljøundersøgelse, som DM Professionshøjskoler har foretaget blandt sine 1.400 medlemmer, dokumenterer, at kun hver 10. underviser oplever, at uddannelsesrevisionerne påvirker deres arbejdsmiljø positivt, mens over halvdelen af dem – 54 procent – mener, at reformerne påvirker dem negativt eller meget negativt. 

Kommentarer fra undersøgelsen illustrerer, hvorfor det står så galt til:

“Det er fjerde læreruddannelseslov i løbet af 15 år”, skriver en. “Seneste reform er forhastet og ekstremt ressourcekrævende”, skriver en anden. “Processen er kaotisk, og opgaven uklar”, hedder det også i en kommentar.

Flere understreger, at det ikke er målet med reformerne, som de finder forkert, men derimod processen:

“Kort frist til stor reform”, lyder en kommentar. “Alt for mange dagsordener serveret som noget, de ikke er”, skriver en anden underviser. “Spændende at udvikle nyt, men meget mental energi bundet i forandringer, der ikke opleves som meningsfulde”, lyder en tredje kommentar. “For hurtige skift uden en grundlæggende analyse af behovet for ændringer”, svarer endnu et DM-medlem. 

Hans Beksgaard, der er DM’s formand for professionshøjskoleunderviserne, mener, at undersøgelsen bekræfter behovet for, at underviserne inddrages, og at der skrues op for den kollegiale og ledelsesmæssige sparring på uddannelsesstederne.
“Reformerne er en uafgrænset og ikke præcist defineret opgave på både lærer- og pædagoguddannelserne, og det udløser stress på et uacceptabelt højt niveau”, siger Hans Beksgaard. 

“Underviserne har mange ting at tage stilling til i hverdagen og problemer, som ender med at være deres egen hovedpine, fordi reformerne er resultatet af en hovsa-tænkning. Det er meget bekymrende at se, at prisen for det politisk fremkaldte kaos på de store professionsuddannelser er en så udbredt mistrivsel blandt underviserne”, siger Hans Beksgaard.

Han ved godt, at udfordringen også er stor på ledelsesniveauet og hilser en invitation fra rektorkollegiet til at samarbejde om udviklingen af den nye læreruddannelse velkommen.

“Men vi har mere end travlt med at få etableret en god proces, det er slet ikke oppe at køre endnu. Det her kommer kun til at fungere, hvis underviserne bliver ordentligt inddraget, så vi i fællesskab får formuleret en klar målsætning for, hvad vi skal”, pointerer DM Professionshøjskolers formand.