16.09.2011
Artikel

Nyt fra Dm Pensionist

Af Hanne Götzsche
Hovedbestyrelsen
Nu er der gået fem måneder, siden jeg sidst skrev om mit arbejde i Hovedbestyrelsen (HB) og i udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen. Det har været endnu en række spændende måneder.

Ud over de faste HB-møder har der været afholdt et ekstraordinært møde, hvor et krav om en relativ forhøjelse af huslejen blev drøftet.

Der bliver drøftet mange emner i HB. Det er ikke alle, der direkte vedrører os, men en del har stor interesse. Et af disse emner er regnskabet, som har optaget os. Vi har været bekymret over det underskud, der har været i en del år. Regnskabet for 2010 blev forelagt Repræsentantskabet på mødet i maj til godkendelse. Regnskabet var fint med et flot overskud. Repræsentantskabet havde på sit forrige møde bedt HB om at udarbejde et grundlag for at kunne tage stilling til fremtidig anvendelse af pengene. Forslaget blev vedtaget.

Som jeg omtalte i min forrige orientering, er HB gået fra at opstille indsatsområder til at arbejde med fokuspunkter. Ændringen gør, at HB nu kan tage emner op løbende og fokusere, analysere og handle på dem. Tidligere var det sådan, at et indsatsområde som regel strakte sig over to år Denne ændring gør, at der er kommet en større dynamik i arbejdet, blandt andet fordi arbejdet med et fokuspunkt kan være ganske kort.

De fokuspunkter, som HB besluttede at arbejde med i 2011, og som blev besluttet på decembermødet i 2010, var:
  • Uddannelsesøkonomi, herunder professionshøjskolerne
  •  Magisterarbejdsmarkedet
  • Ytringsfrihed som del af arbejdsmiljøet
Ligestillingsområdet vil fremover være et mere driftsbaseret felt.

Et af de emner, som vi kan sætte fokus på, er de særlige problemer, vores medlemmer oplever, når de er ved at nærme sig pensionsalderen. Vi kan muligvis gøre en indsats for denne gruppe, som jeg kalder +55. Det er blevet endnu mere centralt nu, hvor pensionsalderen sættes op, og efterlønnen ændres.

Jeg gør løbende opmærksom på dette tema i HB, som jo på en eller anden måde indgår i alle de sammenhænge, som en fagforening beskæftiger sig med.

Overenskomst- og arbejdspladsudvalget
Arbejdet i Overenskomst- og Arbejdspladsudvalget ­(OKAPU) omfatter først og fremmest tillidsrepræsentanternes arbejde. Her kan vores opgave være at sikre, at tillidsfolkene har indsigt i +55-området og har materiale til denne gruppe medlemmer, som jo findes i alle sektioner og sektorer.

Opstilling af overenskomstkrav for 2013 gik umiddelbart i gang, efter at OK 2011 var afsluttet. Det kom lidt bag på mig, men egentlig kan jeg godt se, at god tid til at udarbejde kravene er fornuftigt.

I første halvdel af året 2011 har følgende emner været på udvalgets dagsorden:
  • Tillidsrepræsentanternes bemyndigelse
  • Evaluering af tillidsrepræsentanternes efteruddannelse og redskaber
  • Intern evaluering af OK 11-forløbet, tidsbegrænsede ansættelser og ligestilling.
Temaerne skal ses som en politisk markering af, hvilke områder man finder særligt vigtige i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Bladudvalget
I Magisterbladet oplyser vi allerede om alle de spændende aktiviteter, der foregår i de regionale klubber. I Bladudvalget har jeg foreslået en artikelserie i Magisterbladet om +55. Det kan kun lykkes, hvis vi pensionister vil bidrage med temaer, som kunne være interessante for bladets læsere.

Artiklerne vil blive bygget op om en person, der fortæller sin historie, som kan have almen interesse for bladets læsere. Send derfor en mail til mig med forslag til et tema, som kaster lys over de sidste arbejdsår, om det at gå på pension og om at være pensionist.

Af gode grunde har vi ingen fælles arbejdsplads, derfor må vi finde de platforme, hvor vi kan tale sammen. Og vi har gode muligheder nu.

I Bladudvalget er det blevet drøftet, hvordan Magisterbladet, DM’s hjemmeside og DM’s nyhedsbreve kan spille endnu bedre sammen. Det var en interessant diskussion for os.

Ud over Magisterbladet har vi både DM’s hjemmeside og vores egen hjemmeside samt mulighed for at komme til orde i DM’s elektroniske nyhedsbreve - alt sammen giver os forskellige platforme til at synliggøre vores arbejde.

DM’s hjemmeside
DM’s hjemmeside åbner for mange nye muligheder. Ved hjælp af jeres cpr-nr. + medlemsnummer kan I gå ind på DM’s hjemmeside og læse mange nyttige ting. Der er adgang til referater fra de forskellige udvalg. Som noget nyt er der oprettet fagceller. Alle kan deltage, det eneste, det kræver, er, at man melder sig som interesseret. Her er mulighed for debat. Kig ind på hjemmesiderne og orienter jer.

Både jeg og DM Pensionists bestyrelse vil være meget glade for jeres kommentarer til det løbende arbejde både i HB og i pensionistsektionen.

Venlig hilsen
Hanne E. Götzsche