24.03.2015
Blogindlæg

Stem gerne ja

I disse dage bliver I, DM’s medlemmer, bedt om at tage stilling til to vigtige politiske sager, som vi i DM’s politiske organer har arbejdet intenst med gennem det seneste halve år.

Af Ingrid Stage
Det drejer sig om resultatet af de offentlige overenskomstforhandlinger og om forslaget til ny vedtægt for DM. Et stort flertal af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet indstiller begge dele til medlemmernes godkendelse.

Overenskomstresultater kommer regelmæssigt, mens en helt ny vedtægt er en sjældenhed.

Derfor vil jeg her koncentrere mig om at uddybe baggrunden for arbejdet med en ny vedtægt og de mål, vi har sat os.
Overenskomsten i 2013 var en tydelig illustration af, at den såkaldte danske model med fokus på centrale forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter er under pres. Det gav et behov for at gentænke DM’s fokus og kerneydelser, så vores fagforening også i fremtiden kan levere værdi til medlemmerne. Og det førte til en formulering af en ny strategi, som vi kaldte “DM i fremtiden”.

Men det førte også til en erkendelse af, at de rammer, som DM’s gældende vedtægt sætter for fagforeningsarbejdet, slet ikke svarede til de mål, vi satte os i strategiarbejdet. Derfor var det logiske næste skridt at sætte et vedtægtsarbejde i gang.

I forslaget til ny vedtægt har vi lagt øget vægt på det lokale arbejdspladsniveau med tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner som helt centrale for vores interessevaretagelse. Det skal være medlemmernes vilkår på arbejdsmarkedet og de problemer og krav, der udspringer fra private og offentlige arbejdspladser, der primært skal drive DM’s politik. Det giver de 4 arbejdspladssektorer en mere central plads i den demokratiske struktur, og alle ordinære medlemmer placeres i en af disse. Men heri ligger der også en forpligtelse for sektorbestyrelserne til at give vores ledige medlemmers interesser en høj prioritet.

Et andet mål for vedtægten er at gøre det lettere for medlemmerne at involvere sig i fagforeningens liv. DM skal være en fagforening, hvor medlemmerne får lyst og mulighed for at engagere sig, i det omfang og inden for de områder og faglige aktiviteter som passer til dem. Derfor opretter vedtægten et antal medlemsfora, som får mulighed for at være repræsenteret på den kongres, som skal tegne DM’s profil og sætte retningen for politikken.

Men frem for alt har det været vores mål at skabe rammerne for en fagforening, hvor der diskuteres og udvikles politik på mange forskellige niveauer og i mange forskellige medlemsgrupperinger. Politik, som viser medlemmer, potentielle medlemmer, offentlighed og beslutningstagere, at DM er en markant fagforening, der kæmper for ordentlige vilkår for alle medlemmer på det private arbejdsmarked og på det offentlige og ikke mindst for de medlemmer, der sidder i løse ansættelser eller står uden arbejde. Det er det, vi har villet med den ny vedtægt.

Men det siger sig selv, at når vi samtidig har ønsket at udforme en vedtægt, der ikke sætter rigide regler og begrænsninger op, og som ikke er udtømmende, men rammesættende, så betyder det, at der skal gøres en stor indsats af de aktive i bestyrelser og medlemsfora for at realisere mulighederne. Det har jeg også stor tillid til vil ske, og derfor håber jeg, at vores medlemmer vil tage godt imod forslaget til ny vedtægt.